XR 480

• KAWASAKI® FR
• HONDA® GXV690

TRX 610 i

• KOHLER COMMAND PRO® EFI
• VANGUARD EFI

XP 610 HD

• KAWASAKI® FX
• KOHLER COMMAND PRO® EFI
• >VANGUARD EFI

XC 610 Z

• KAWASAKI® FX
• VANGUARD EFI
• KOHLER COMMAND PRO® EFI

TRX 660 i All Terrain

• KOHLER COMMAND PRO® EFI
• VANGUARD EFI

XE 540

• KAWASAKI® FX
• HONDA® GXV690
• KAWASAKI® FS